ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ / PRIVACY POLICY

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Adatkezelő adatai, elérhetősége (a továbbiakban: adatkezelő)
neve: H-Budapest Kft.
székhelye: 1112 Budapest, Neszmélyi köz 3.
cégjegyzékszáma: 01-09-679390
adószáma: 11844433-2-43
telefon: 06-1-248 0922
fax: 06-1-248 0923
email:info@openroadfest.hu

adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-64531/2013
Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul
(önkéntes adatszolgáltatás).

Az adatkezelés célja: reklámanyagok küldése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: 5 év

Az érintett személyes adatait megismerheti: kizárólag az adatkezelő

Érintett jogai:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt
adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az info@openroadfest.hu
email címen.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt,
illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal
ingyenes, ezt követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának
költségét fedezi) ellenében tájékoztatást. Amennyiben az ismételt tájékoztatás
kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az
adminisztratív díj visszafizetésre kerül.


Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli
az adatot, amennyiben:
1.	annak kezelése jogellenes,
2.	az érintett kéri,
3.	az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,
4.	az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt,
5.	azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve
kötelező adatkezelés esetén;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat
zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet,
jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét
az adatkezelő köteles bizonyítani.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www:http://www.naih.hu
e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Érintett adatvédelemmel kapcsolatos további jogait részletesen az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény tartalmazza.
        
PRIVACY POLICY AND MANAGEMENT OF PERSONAL INFORMATION
Data and contact details of the Data Manager
(hereinafter referred to as: ‘Data Manager’)
Name: H-Budapest Kft.
Seat: 1112 Budapest, Neszmélyi köz 3.
Company registration number: 01-09-679390
Tax number: 11844433-2-43
Telephone: +36 1 248 09 22
Fax: +36 1 248 09 23
E-mail:info@openroadfest.hu

Data protection registration number:

Data Manager hereby informs the person concerned that the data management is
based on consent (voluntary data provision).

Purpose of data management: forwarding of advertising material

The legal basis of data management: the consent of the person concerned

Period of data management: 5 years

Person who can learn the personal data of the person concerned: exclusively the
Data Manager


Rights of the person concerned:

The person concerned may ask for a notification about the management of his or
her personal data, furthermore, he or she may request the correction of his or
her personal data, respectively - with the exception of data managements ordered
by the law - their deletion or blocking at the following e-mail address:
info@openroadfest.hu

Upon the request of the person concerned, the Data Manager shall provide
notification about data managed by him, respectively, processed by the data
processor assigned by him, furthermore, about the purpose of data management,
its legal basis and period, the name and address (seat) of data processor and
its activities in connection with data management, furthermore, about data of
the persons who received the data and the purpose why they received them.

The Data Manager shall provide notification in writing in the shortest possible
time - however, in a period of up to 30 days - after the submission of the
related request, in an understandable form once a year, for free - and
thereafter upon the payment of an administrative fee (that covers the costs of
the provision of notification). If during the repeated notification it turns out
that the data management was illegal or incorrect, the administrative fee shall
be paid back.

Data Manager shall correct the incorrect personal data, respectively, delete the
data if:
1.	its management is illegal;
2.	it is requested by the person concerned;
3.	the data is incomplete or incorrect, and the status cannot be lawfully
corrected;
4.	the purpose of data management has been terminated or the deadline of data
storage defined by the law has expired;
5.	it has been ordered by the court or the Hungarian National Authority for
Data Protection and Freedom of Information.

The person concerned may express his or her objection against the management of
his or her personal data if:
a) the management (forwarding) of personal data is necessary exclusively for
validating the right or legitimate interest of the Data Manager or data
importer, except for the case of mandatory data management;
b) the utilization or forwarding of personal data is performed for the purposes
of direct marketing, opinion poll or scientific research;
c) the exercising of the right to protest is otherwise permitted by the law.

The Data Manager - by the simultaneous suspension of the data management - shall
examine the protest in the shortest possible time - but latest in 15 days -
after the submission of the related request, and he shall notify the applicant
about the result thereof. If the protest is justified, the Data Manager shall
terminate the data management - including the further data recording and data
transmission - and block the data, furthermore, he shall inform about the
protest, respectively, the steps he took based on it, all those to whom he has
forwarded personal data concerned by the protest and who are obliged to take
action in order to validate the right to protest.

In case the person concerned does not agree with the brought decision of the
Data Manager, he or she shall be obliged to turn to the court in 30 days after
the announcement of the decision. In case of an infringement of rights of the
person concerned, he or she may bring the Data Manager to trial. The court shall
give priority to the matter. The Data Manager shall be obliged to prove the
lawfulness of data management.

Concerning the possibility of judicial remedy or the submission of complaints it
is possible to turn to the Hungarian National Authority for Data Protection and
Freedom of Information:

Name: Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information
Address: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telephone: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web page: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Further rights of the person concerned related to data protection are included
in detail in Act CXII of 2011 on information self-determination and freedom of
information.